English

Tr? thành CHUYêN NGHI?P t? con s? 0.
Mu?n tìm vi?c làm h?y ch?n HAL!

Dành cho các b?n du h?c sinh

Ham mu?n h?c h?i không bao gi? b? gi?i h?n b?i rào c?n qu?c gia.

HAL (Tokyo/ Osaka/ Nagoya) hi?n ?ang ?ón nh?n 1,240 du h?c sinh t? 36 qu?c gia trên th? gi?i *.

HAL cung c?p nhi?u ch? ?? h? tr? khác nhau nh?m ??m b?o các b?n du h?c sinh có th? yên tâm t?n h??ng cu?c s?ng h?c ???ng ??y thú v?. T? ch? ?, sinh ho?t th??ng ngày cho ??n tìm vi?c làm hay xin c?p VISA v.v...
HAL là l?a ch?n t?t ?? ?áp ?ng nhu c?u cho t?t c? nh?ng ai ham mu?n h?c h?i.

* S? li?u th?c t? c?a HAL (Tokyo/ Osaka/ Nagoya) cho ??n th?i ?i?m tháng 1 n?m 2021.

Open Campus

Tham quan & t? v?n m?i ngày k? c? ONLINE! (10:00 - 20:00; ngo?i tr? ch? nh?t, ngày l?, 26/12 - 5/1)

?Xem s? ki?n TOKYO OSAKA NAGOYA
?Tr?i nghi?m h?c th? TOKYO OSAKA NAGOYA
?T? v?n cá nhân online ???c th?c hi?n m?i ngày! TOKYO OSAKA NAGOYA

Chào m?ng b?n ??n v?i HAL

HAL ???c sáng l?p vào n?m 1984, t?i Osaka. Hi?n t?i là tr??ng chuyên môn hàng ??u Nh?t B?n, v?i chi nhánh Tokyo, Osaka, Nagoya ch? cách ga 3 phút ?i b?.

Tr??ng ???c b? giáo d?c Nh?t B?n ch? ??nh là tr??ng có "khóa h?c chuyên ngành th?c ti?n". Chúng tôi ?ã t?o ra m?t môi tr??ng h?c t?p tiên ti?n b?ng cách h?p tác v?i các công ty hàng ??u th? gi?i nh? Nintendo, Microsoft trên nhi?u l?nh v?c khác nhau.

T?i HAL, có ??n 8,700 sinh viên ?ang theo h?c các l?nh v?c khác nhau nh?: game, ?? h?a máy tính, ho?t hình, âm nh?c, thi?t k? xe ô tô, WEB, AI, công ngh? thông tin. Các sinh viên t?t nghi?p t?i ?ây ??u ???c ?ánh giá cao tnh? vào ch??ng trình giáo d?c th?c ti?n và h??ng d?n tìm vi?c làm ph?n ánh ?úng nhu c?u nhân l?c trong t?ng ngành.

Bên c?nh ?ó còn có ch??ng trình trao ??i du h?c t?i tr??ng "CREAPOLE" t?i Paris nh?m cung c?p môi tr??ng sáng t?o mang t?m th? gi?i.

YouTube

?HAL NEWS TOKYO OSAKA NAGOYA

T?i sao nên ch?n HAL?

T?i sao nên ch?n HAL?

×

Giáo viên ph? trách h? tr? tìm vi?c, ng??i n?m r? nhu c?u tuy?n nhan viên c?a t?ng doanh nghi?p s? h??ng d?n b?n theo ph??ng th?c "1 ??i 1 (One-on-One)".

"Mu?n tìm vi?c làm hãy ch?n HAL", câu nói này không phân bi?t b?n là ng??i Nh?t hay du h?c sinh.
Nh?ng b?n có nguy?n v?ng tìm vi?c s? ???c h??ng d?n cá nhân t? cách vi?t lý l?ch, hoàn thành tác ph?m xin vi?c theo yêu c?u và cách phát bi?u trình bày tác ph?m...
H? tr? tri?t ?? các ho?t ??ng thi l?y b?ng c?p, ch?ng ch? ?? làm "v? khí" khi ?i xin vi?c.
Chúng tôi c?ng cung c?p h? tr? ??y ?? th? t?c xin VISA, các bi?n pháp ?? b?n có th? làm vi?c t?i Nh?t B?n.

Thành tích ?n t??ng t?i các cu?c thi
Giành nhi?u gi?i th??ng l?n t?i nhi?u cu?c thi khác nhau. Ng??i chi?n th?ng ti?p theo s? là b?n ?ó!

Nghiên c?u tình hu?ng liên k?t tr?c ti?p v?i ngành h?c Liên k?t v?i các xí nghi?p, nhà sáng t?o n?i dung ?? trau d?i "n?ng l?c th?c ti?n" t? vi?c l?p k? ho?ch ??n th??ng m?i hóa!

"H?i th?o ??c bi?t" do các chuyên gia tr?c ti?p h??ng d?n.
Nh?ng nhà sáng t?o ??ng c?p th? gi?i và các chuyên gia ??u ngành s? h??ng d?n tr?c ti?p cho b?n.

Ch? ?? h? tr? du h?c sinh

1. HAL là "tr??ng ?y quy?n (認可校)" "tr??ng phù h?p (適正校)" và là "tr??ng ch? ??nh (認定校)".
2. Khi t?t nghi?p, b?n s? nh?n ???c ch?ng ch? t?t nghi?p và danh hi?u "chuyên gia (専門士)"/ "chuyên gia cao c?p (高度専門士)".
3. Có khóa h?c ?? nâng cao n?ng l?c ti?ng Nh?t.
4. Có ch? ?? h? tr? ?? du h?c sinh yên tâm v? m?t h?c t?p l?n sinh ho?t hàng ngày.
5. Cung c?p môi tr??ng ? ?? b?n có th? yên tâm h?c t?p.
6. Ch?u trách nhi?m h? tr? ho?t ??ng tìm vi?c, l?y b?ng c?p t?i Nh?t.

Bên c?nh ?ó còn có r?t nhi?u ch? ?? h? tr? khác.

Thành tích tìm vi?c dành cho du h?c sinh


HAL c?ng r?t m?nh v? ho?t ??ng tìm vi?c chuyên ngành cho du h?c sinh!

Aiming / BANDAI NAMCO Studios / CAPCOM / CyberAgent / CyberConnect2 / DMM.com / DOCOMO Systems / GAME FREAK / GMO Internet / INTELLIGENT SYSTEMS / KLab / Konami Amusement / Konami Digital Entertainment / LINE / LIXIL / miHoYo / SEGA / SQUARE ENIX / SUNRISE /TOYOTA MOTOR EAST JAPAN / Yahoo JAPAN / Hero Entertainment / Shogakukan Music & Digital Entertainment / Toei ZUKUN LABORATORY / Nissan Motor Co., Ltd. / Nippon Ichi Software / Hitachi (China) Ltd. / Nintendo / HAKUHODO I-STUDIO / NetEase Games / v.v.

※ Trích d?n t? thành tích c?a m?t s? sinh viên t?t nghi?p t? 3 tr??ng (Tokyo, Osaka, Nagoya) thu?c HAL

Khóa h?c / Course

Khóa h?c / Course

×

Thi?t k? Game/L?p d? án Game/Sáng ch? GameVideo CG/Thi?t k? ?? h?a/Ho?t hình Anime & Minh h?aÂm nh?c/Thi?t k? ô tô/IT/WEB/AI

Khóa h?c, chuyên ngành v? các ngành ngh? m?i nh?t hi?n nay.
Th? gi?i chuyên nghi?p mà b?n h??ng t?i ?ang n?m ? tr??c m?t.

Khi t?t nghi?p, b?n s? nh?n ???c ch?ng ch? t?t nghi?p và danh hi?u "chuyên gia (専門士)" / "chuyên gia cao c?p(高度専門士)", giúp b?n d? tái nh?p qu?c, c?ng nh? d? tìm vi?c t?i Nh?t.

?Xem chi ti?t t?i ?ây TOKYO OSAKA NAGOYA

M?NG L??I giáo d?c mang t?m QU?C T?

M?NG L??I giáo d?c mang t?m QU?C T?

×

Kh?ng ch? có chi nhánh Tokyo, Osaka, Nagoya, Paris, HAL còn t?o ?i?u ki?n ?? b?n h?c h?i ???c nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. Nh?ng nhà sáng t?o và k? s? mang t?m qu?c t? ??u b??c ra t? HAL.

HAL


HAL TOKYO
N?m tr??c ga Shinjuku (c?ng tây), ?i b? 3 phút.
Khu h?c xá t?ng h?p - Tòa nhà Cocoon Tower (50 t?ng)

HAL OOSAKA
N?m tr??c ga Osaka, ?i b? 3 phút.
Tòa nhà HAL OSAKA - Khu h?c xá t?ng h?p (21 t?ng và 3 t?ng h?m)

HAL NAGOYA
N?m tr??c ga Nagoya, ?i b? 3 phút.
Khu h?c xá t?ng h?p - Tòa nhà Spiral Towers (36 t?ng)

CREAPOLE (HAL t?i Paris)

V?n phòng c?a HAL t?i n??c ngoài

Bên c?nh tr??ng ch? em t?i Paris, HAL c?ng có 5 v?n phòng khác trên toàn th? gi?i.
Các v?n phòng s? h? tr? cho b?n t? th?c t?p, tu nghi?p ho?c du h?c, liên k?t v?i các c? s? giáo d?c, doanh nghi?p t?i n??c ngoài và  nh?n t? v?n nh?p h?c tr?c ti?p t? n??c ngoài v.v... nh?m h? tr? ho?t ??ng h?c t?p qu?c t?.

 • V?n phòng Paris (Tr??ng CREAPOLE t?i Paris)
 • V?n phòng M? (New York)
 • V?n phòng Ý (Milano)
 • V?n phòng Th??ng H?i
 • V?n phòng ?ài Loan

C? s? v?t ch?t & Trang thi?t b?


Môi tr??ng nuôi d??ng con ng??i! Làm ch? môi tr??ng khai thác & phát tri?n t?i ?u ???c các CHUYÊN GIA công nh?n.

?Xem chi ti?t t?i ?ây TOKYO OSAKA NAGOYA

Sinh ho?t tr??ng h?c

Sinh ho?t tr??ng h?c

×

?Xem chi ti?t t?i ?ây TOKTO OSAKA NAGOYA

C?m nh?n c?a các du h?c sinh

C?m nh?n c?a các du h?c sinh

×

?Xem thêm Gi?ng c?a ?àn anh TOKYO OSAKA NAGOYA

H?i ?áp

H?i ?áp

×
 • Tr??ng có nh?ng khóa h?c nào?

  ▼ Khóa h?c 4 n?m
  ※ B?n s? ???c c?p danh hi?u "chuyên gia cao c?p", là b?ng c?p t?t nghi?p t??ng ???ng v?i tr??ng ??i h?c 4 n?m c?a Nh?t B?n.

  Khoa Game
  Khóa h?c Game 4 n?m

  Khóa h?c Thi?t k? Game
  Chuyên ngành thi?t k? Game
  Chuyên ngành thi?t k? nhân v?t 3D
  Chuyên ngành thi?t k? Game cho smartphone

  Khóa h?c L?p d? án Game
  Chuyên ngành l?p k? ho?ch Game
  Chuyên gia vi?t k?ch b?n Game
  Chuyên ngành ??o di?n Game

  Khóa h?c Phát tri?n Game
  Chuyên gia l?p trình Game VR / 3D
  Chuyên gia l?p trình Game online
  Chuyên ngành l?p trình Game cho smartphone

  Khoa CG (Thi?t k? hình ?nh ?? h?a)
  Khóa h?c ?? h?a / Thi?t k? / Ho?t hình Animation 4 n?m

  Khóa h?c video CG
  Nhà sáng t?o 3DCG
  H?a s? VFX

  Khóa h?c Thi?t k? ?? h?a
  Chuyên ngành thi?t k? CG
  Chuyên ngành ??o di?n ngh? thu?t

  Khóa h?c Ho?t hình Anime & Minh h?a
  Chuyên ngành ho?t hình
  Chuyên ngành minh h?a

  Khoa âm nh?c
  Khóa h?c Âm nh?c
  Chuyên ngành sáng t?o âm thanh
  Chuyên ngành k? s? âm thanh
  Chuyên ngành âm nh?c trò ch?i

  Khoa thi?t k? xê ô tô
  Khóa h?c Thi?t k? xe ô tô
  Chuyên ngành thi?t k? ô tô
  Chuyên ngành mô hình xe h?i
  Chuyên ngành phát tri?n ph??ng ti?n di chuy?n th? h? ti?p theo

  Khoa công ngh? thông tin
  Khóa h?c Thông tin cao ??

  Khóa h?c X? lý thông tin cao ??
  K? s? h? th?ng nâng cao chuyên ngành
  M?ng IoT chính
  Chuyên ngành an ninh m?ng

  Khóa h?c Phát tri?n WEB
  Chuyên ngành thi?t k? WEB
  Chuyên ngành k? s? phát tri?n WEB
  Chuyên ngành phát tri?n ?ng d?ng smartphone

  Khóa h?c Phát tri?n h? th?ng AI
  Chuyên ngành k? s? AI
  Chuyên ngành v? ng??i máy th? h? ti?p theo
  Chuyên ngành khoa h?c d? li?u


  ▼ Khóa h?c 2 n?m (bu?i sáng) 
  ※ B?n s? ???c c?p danh hi?u "chuyên gia", là b?ng c?p t?t nghi?p t??ng ???ng v?i tr??ng ??i h?c ng?n h?n c?a Nh?t B?n.

  Khoa Game
  Khóa h?c Game
  Chuyên ngành l?p trình Game
  Chuyên ngành thi?t k? nhân v?t

  Khoa CG (Thi?t k? hình ?nh ?? h?a)
  Khóa h?c Hình ?nh ?? h?a
  Chuyên ngành thi?t k? CG
  Chuyên ngành ho?t hình CG

  Khoa âm nh?c
  Khóa h?c Âm nh?c
  Chuyên ngành âm nh?c máy tính
  Chuyên ngành h? th?ng thu / phát âm thanh

  Khoa công ngh? thông tin
  Khóa h?c X? lý thông tin
  Chuyên ngành l?p trình x? lý thông tin
  Chuyên ngành an ninh m?ng

  Khóa h?c WEB
  Chuyên ngành l?p trình WEB
  Chuyên ngành thi?t k? WEB


  ▼ Khóa h?c 1 n?m (bu?i sáng)

  Khoa L?y ch?ng ch? Qu?c gia
  Khóa h?c Ch?ng ch? Qu?c gia
  Chuyên ngành Công ngh? Thông tin C? b?n
  K? s? Công ngh? Thông tin ?ng d?ng Chuyên ngành
  Chuyên gia c? s? d? li?u chuyên ngành
  Chuyên gia m?ng chuyên ngành
  Chuyên gia H? th?ng Nhúng Chuyên ngành
  Chuyên gia h? tr? b?o m?t thông tin

  Khóa Du h?c Tr??ng Paris


  ▼ Khóa h?c 2 n?m (bu?i t?i)
  Khóa h?c Game
  Khóa h?c Game
  Khóa h?c Thi?t k? ?? h?a
  Khóa h?c Thi?t k? WEB
  Khóa h?c M?ng
  Khóa h?c X? lý thông tin

  ※ Khóa h?c bu?i t?i không th? c?p VISA du h?c. Các b?n có nhu c?u ??ng ký h?c vui lòng liên h? Phòng T? v?n Tuy?n sinh.

 • ??c ?i?m c?a giáo d?c t?i tr??ng HAL là gì?

  Hi?n th?c hóa vi?c liên k?t ngành h?c - lý t??ng c?a giáo d?c chuyên môn. Chúng tôi t?o các ho?t ??ng giao l?u cho h?c sinh v?i các xí nghi?p, th?c hi?n giáo d?c th?c t? h?c h?i t? các chuyên gia.

  ??ng th?i ?ào t?o b?ng các ch? ?? ??c ?áo nh? "phát tri?n tính sáng t?o", "phát tri?n b?n thân" và "k? n?ng t? duy." Phát huy t?i ?a kh? n?ng sáng t?o c?a b?n và phát tri?n các k? n?ng giao ti?p c?n thi?t trong xã h?i Nh?t B?n.

 • C? th? có nh?ng thành tích nh? th? nào?

  Chúng tôi có nhi?u thành tích v??t tr?i và giành nhi?u gi?i th??ng t?i các cu?c thi.

  ?ây có th? nói là b??c kh?i ??u dành cho các nhà sáng t?o game. Trong các tác ph?m ???c ch?n t? nhi?u tr??ng ??i h?c, tr??ng chuyên môn trên toàn qu?c cho h?ng m?c nghi?p d? c?a Cu?c thi Game Nh?t B?n, HAL là ngôi tr??ng ??ng ??u v?i 8 l?n ?o?t gi?i vô ??ch! Vào n?m 2021, tr??ng ?ã l?p k? l?c v?i 15 n?m liên ti?p ???c nh?n gi?i th??ng.

  Bên c?nh ?ó, chúng tôi còn có ch??ng trình h?c "Nghiên c?u tình hu?ng" phát tri?n thành d? án th?c t? cho các công ty. ?áp ?ng theo nhu c?u c?a doanh nghi?p, chúng tôi s? th?c hi?n các bài h?c marketing, sáng t?o ý t??ng, thi?t k?, s?n xu?t và th??ng m?i hóa. Các k? n?ng chuyên môn và t? duy t? do c?a sinh viên s? t?o ra thành qu?.

  ?Công ty TNHH Microsoft Japan - Phát hành các ?ng d?ng game sau khi hoàn thành.
  ?Nissan - L?p ?? án thi?t k? cho mô hình "GT-R" mùa sau.
  ?T?p ?oàn Yahoo Japan - Phát hành ?ng d?ng có Web Mapping API.
  ?T?p ?oàn SHIROGUMI - Ch? tác TVCF thông qua s? ch? ??o tr?c ti?p c?a nhà thi?t k? Yanase Takayuki.
  v.v.

 • Ng??i m?i b?t ??u có th? h?c ???c kh?ng?

  Tr? thành CHUYÊN NGHI?P t? con s? 0. 

  V?i s? h??ng d?n chi ti?t t? các giáo viên có kinh nghi?m chuyên môn trong ngành, chúng tôi s? trau d?i trí t??ng t??ng,  c?m nh?n phong phú và các k? n?ng v?ng ch?c t? c? b?n.

  Nh? s? h? tr? c?a các doanh nghi?p, tr??ng có ??y ?? các thi?t b? phát tri?n game nh? Nintendo Switch, PlayStation, Xbox 360, cùng h? th?ng ghi hình chuy?n ??ng, công ngh? âm thanh ?i?n t? tiên ti?n. Thông qua vi?c ?áp ?ng môi tr??ng lý t??ng dành cho nh?ng nhà sáng t?o, chúng tôi giúp các b?n có th? h?c t?p trong môi tr??ng chuyên nghi?p t? nh?ng b??c v? lòng, ??ng th?i b?i d??ng k? n?ng c?n thi?t cho ??n lúc t?t nghi?p.

  ?Shigeru Miyamoto / Công ty TNHH Nintendo/ Giám ??c ?i?u hành c?p cao / Tác ph?m tiêu bi?u: Mario Series, The Legend of Zelda Series, Donkey Kong Series
  ?Kong SeriesNobuo Uematsu / Nhà so?n nh?c / Tác ph?m tiêu bi?u: Series Final Fantasy
  ?Jakub Dvorsky / Nhà sáng t?o game / Tác ph?m tiêu bi?u: Samorost, Machinarium

 • T?i lo ng?i kh?ng bi?t có theo k?p bài h?c hay kh?ng...

  B?n không c?n ph?i lo. N?u b?n ?ã ??u k? thi xét tuy?n nh?p h?c v?i tr?ng tâm là "ham mu?n h?c h?i" và "chí h??ng" thì hoàn toàn có th? theo k?p bài gi?ng. Sau khi nh?p h?c, giáo viên ch? nhi?m s? t?n tình h? tr? cho t?ng h?c sinh. B?n có th? yên tâm vì ngoài ra chúng tôi còn cung c?p các l?p h?c b? sung cho t?ng cá nhân.

  H?n n?a, chúng tôi còn có ??i ng? giáo viên nhi?t tình chuyên ph? trách tr? giúp du h?c sinh. Các sinh viên Nh?t B?n có cùng gi?c m? c?ng s? giúp ?? b?n. Bên c?nh ?ó còn có khóa h?c nh?m nâng cao trình ?? ti?ng Nh?t, gi?ng viên có kinh nghi?m gi?ng d?y thi l?y b?ng N1 t?i tr??ng Nh?t ng? s? h??ng d?n b?n chu?n b? cho k? thi. Môi tr??ng h?c t?p không ch? giúp ti?p thu ti?ng Nh?t, ki?n th?c và k? n?ng chuyên ngành, mà còn h? tr? cho c? sinh ho?t th??ng ngày luôn chào ?ón b?n.

Các b??c nh?p h?c

 • Nh?n tài li?u chi ti?t c?a tr??ng

  Tài li?u h??ng d?n m?i nh?t c?a HAL s? ???c g?i mi?n phí(Ch? trong ph?m vi n??c Nh?t). Nh?p vào ?ây ?? nh?n tài li?u

  HAL TOKYO
  HAL OSAKA
  HAL NAGOYA

 • T?i mu?n bi?t trình ??, b?ng c?p c?n thi?t ?? ??ng ky nh?p h?c

  Nh?ng ??i t??ng có m?c ?ích du h?c rõ ràng và có mong mu?n ti?p thu ki?n th?c, k? n?ng trong l?nh v?c chuyên ngành, ??ng th?i ?áp ?ng c? hai ?i?u ki?n 1 và 2 sau ?ây.

  1. Nh?ng ??i t??ng ?ã hoàn thành ho?c d? ??nh s? hoàn thành ch??ng trình h?c 12 n?m và ?? 18 tu?i t?i th?i ?i?m nh?p h?c.
  ※ N?u ch??ng trình h?c ph? thông c?a b?n d??i 12 n?m, ho?c d??i 18 tu?i t?i th?i ?i?m nh?p h?c thì vui lòng liên h? v?i V?n phòng t? v?n tuy?n sinh.

  2. Ng??i ?áp ?ng ???c m?t trong các ?i?u ki?n n?ng l?c ti?ng Nh?t sau ?ây
  ? Ng??i ?ã h?c trên 6 tháng t?i c? s? giáo d?c ti?ng Nh?t do B? tr??ng B? T? pháp Nh?t B?n quy ??nh.
  ? Nh?ng ng??i ?ã ??u b?ng N1 (1 Kyu) ho?c N2 (2 Kyu) trong k? thi N?ng l?c ti?ng Nh?t (JLPT)
  ? Ng??i ??t 200 ?i?m tr? lên trong môn ti?ng Nh?t c?a K? thi Du h?c Nh?t B?n (EJU) (t?ng ?i?m ??c hi?u, nghe hi?u và nghe ??c hi?u, không bao g?m ph?n thi vi?t).
  ? Ng??i ??t 400 ?i?m tr? lên trong K? thi n?ng l?c ti?ng Nh?t th??ng m?i BJT.
  ? Ng??i ?ã ???c ?ào t?o trên 1 n?m t?i các tr??ng ti?u h?c, trung h?c c? s?, trung h?c ph? thông, cao ??ng, ??i h?c ng?n h?n, ??i h?c và cao h?c c?a Nh?t B?n
  ※ Nh?ng b?n dù không ?áp ?ng các ?i?u ki?n trên, nh?ng có trình ?? ti?ng Nh?t ?? ?? hi?u n?i dung bài h?c và có t? cách l?u trú t?i Nh?t mà không g?p b?t c? tr? ng?i nào t? khi nh?p h?c cho ??n khi t?t nghi?p, xin vui lòng liên h? v?i V?n phòng t? v?n tuy?n sinh.

 • Mình mu?n tìm hi?u cách n?p ??n nguy?n v?ng

  ● Trong tr??ng h?p ng??i ??ng ký nh?p h?c s?ng t?i Nh?t
  Vui lòng liên h? v?i V?n phòng tuy?n sinh ho?c tr?c ti?p ??n tr??ng ?? nh?n quy?n "H??ng d?n nh?p h?c dành cho du h?c sinh".

  ● Trong tr??ng h?p ng??i ??ng ký nh?p h?c s?ng t?i qu?c gia c?a mình <ngoài n??c Nh?t>
  Có 2 ch? ?? cho phép nh?p h?c b?ng cách xét tuy?n h? s?* mà không c?n ??n Nh?t ?? làm bài thi, và 1 ch? ?? nh? ng??i ??i di?n làm th? t?c ??ng ký thay th?. HAL s? thay m?t b?n n?p ??n xin t? cách c? trú.

  1. Ch? ?? tuy?n sinh ??c bi?t ? n??c ngoài
  ?ây là ch? ?? ti?p nh?n và xét tuy?n h? s? tr?c ti?p t? n??c ngoài dành cho các ??i t??ng ?ã ??t trình ?? ti?ng Nh?t N1 (c?p 1) ho?c N2 (c?p 2) trong "K? thi N?ng l?c ti?ng Nh?t (JLPT)" và cho phép nh?p h?c*.

  2. Ch? ?? nh?p h?c tr??c khi ??n Nh?t
  ?ây là ch? ?? cho phép b?n tham gia K? thi Du h?c Nh?t B?n (EJU) t?i n??c ngoài và nh?p h?c tr??c khi b?n ??n Nh?t, d?a trên thành tích và xét tuy?n h? s? c?a b?n* . ??i t??ng dành cho nh?ng b?n ??t t? 200 ?i?m tr? lên trong môn ti?ng Nh?t (t?ng ?i?m ??c hi?u, nghe hi?u và nghe ??c hi?u, không bao g?m ph?n thi vi?t).

  3. Ch? ?? ng??i ??i di?n
  B?n có th? yêu c?u m?t ng??i ??i di?n s?ng ? Nh?t B?n làm th? t?c ??ng ký nh?p h?c thay b?n. Chúng tôi s? liên h? v?i ng??i ??i di?n v? ngày xét tuy?n.

  * N?u c?n thi?t, có th? chúng tôi s? th?c hi?n ph?ng v?n thông qua g?i video ho?c ?i?n tho?i.


  Vui lòng liên h? v?i chúng tôi qua ?i?n tho?i ho?c email.
  Nh?n t? v?n tuy?n sinh m?i ngày (10:00 - 20:00; ngo?i tr? ch? nh?t, ngày l?, 26/12 - 5/1)

  HAL TOKYO : TEL. 03-3344-1010 E-mail: nyugaku.tokyo@hal.ac.jp
  HAL OSAKA : TEL. 06-6347-0001 E-mail: nyugaku.osaka@hal.ac.jp
  HAL NAGOYA : TEL. 052-551-1001 E-mail: nyugaku.nagoya@hal.ac.jp


  ▼ Cách ??ng ký nh?p h?c
  HAL TOKYO
  HAL OSAKA
  HAL NAGOYA

T?i mu?n tham quan tr??ng

 • Dành cho nh?ng b?n mu?n tham quan tr??ng
  Tham quan & t? v?n m?i ngày k? c? ONLINE!(10:00 - 20:00; ngo?i tr? ch? nh?t, ngày l?, 26/12 - 5/1)

Liên h? th?c m?c

<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>